Rachunkowość, Kadry, Płace

Proponujemy Państwu odciążenie kadry kierowniczej od zarządzania działem księgowości oraz kadr i płac poprzez przejęcie na siebie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości oraz innych ustaw związanych z wszystkimi podatkami zarówno dochodowymi jak i lokalnymi. Państwo będą mieli możliwość skoncentrowania się na podstawowym kierunku działalności operacyjnej firmy a Państwa kadra kierownicza będzie mogła skupiać swoją uwagę na działaniach strategicznych.

Korzyści jakie płyną z wyprowadzenia ksiąg na zewnątrz:

 • obniżenie kosztów poprzez ograniczenie inwestycji w pracowników, technologie, powierzchnię biurową,
 • nieponoszenie kosztów związanych z wypłacaniem świadczeń socjalnych,
 • uniknięcie wydatków na wdrożenie i utrzymanie kosztownego systemu informatycznego.
 • Wyższy poziom usług osiągany dzięki doświadczeniu i wysokiej specjalizacji w poszczególnych dziedzinach: rachunkowości, prawie podatkowym, prawie pracy.
 • Ochrona gwarantowana polisą OC.
 • Rygorystyczne przestrzeganie polityki prywatności i poufności.

Outsourcing księgowości może doprowadzić do redukcji kosztów nawet o 50%.Wiedz

Nie będą Państwo zmuszeni stawać się specjalistami w każdej z tych dziedzin - to pozostawcie nam!

Obsługa księgowo – rachunkowa.
Obsługa kadrowa
Obsługa płacowa
Współpraca z zewnętrzna firmą windykacyjną.
Wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zakres usług:

Obsługa księgowo - rachunkowa

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • projektowanie zakładowych planów kont, modyfikowanie, aktualizacje planów kont
 • opracowywanie polityki rachunkowości
 • ewidencjonowanie dokumentów w księgach
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb transakcji wewnątrzunijnych
 • prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do urzędów (VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, CIT, PIT,) - sporządzanie deklaracji INRASTAT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym (sporządzanie deklaracji, zeznań rocznych, aktualizacja danych firmy, kontakt z urzędem, reprezentacja podczas kontroli)

a ponadto:

 • załatwianie formalności związanych z rejestracją firmy (Urząd Miasta, KRS)
 • pomoc w wyborze najbardziej odpowiedniej formy opodatkowania
 • obsługa kontroli podatkowych (możliwość przyjmowania wszelkich kontroli skarbowych w siedzibie Kancelarii)
 • reprezentowanie klienta przed organami US, ZUS, UK
 • nadzór nad istniejącą komórką księgową,
 • możliwość prowadzenia księgowości w siedzibie Państwa firmy,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych, - odtwarzanie ksiąg handlowych,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS obejmujące dane wynikające z ksiąg
 • sporządzanie sprawozdań do NBP,

Obsługa kadrowa

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracownika
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych
 • ewidencja czasu pracy (urlopy wypoczynkowe, zasiłki chorobowe, macierzyńskie itp.)
  - rozliczanie czasu pracy kierowców a także pełna obsługa w zakresie prowadzenia dodatkowych dokumentacji kierowców (wyliczenia z tarcz cyfrowych bądź  analogowych)
 • sporządzanie dokumentów dotyczących przebiegu zatrudnienia
 • prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS
 • sporządzanie sprawozdań do GUS

A ponadto:
- współpracujemy z osobą posiadającą uprawnienia inspektora bhp, więc istnieje możliwość przeprowadzania szkoleń bhp w siedzibie Kancelarii.

Obsługa płacowa

 • przygotowywanie list płac pracowników na umowę o pracę oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS oraz imiennych raportów dla osób ubezpieczonych
 • obliczanie zaliczek na podatek PIT-4
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT-11, PIT-40, PIT-8AR, PIT-4R
 • prowadzenie rozliczeń PFRON
 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków : chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie kart zasiłkowych
 • ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy ( ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania)
 • rozliczanie pracowników używających samochody prywatne do celów służbowych (ryczałty)
 • sporządzanie umów dodatkowych do umowy o pracę ( umowy o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności materialnej, o używanie samochodu itp.)
 • pośredniczenie w uzyskiwaniu zaświadczeń o niezaleganiu w ZUS, US

01

Rachunkowość, Kadry, Płace

Proponujemy Państwu odciążenie kadry kierowniczej od zarządzania działem księgowości oraz kadr i płac poprzez przejęcie na siebie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości oraz innych ustaw związanych z wszystkimi podatkami zarówno dochodowymi jak i lokalnymi.

02

Nadzór Księgowy

Nadzór księgowy (typowa forma co-sourcingu) pozwala na pozostawienie realizacji funkcji księgowej wewnątrz firmy. Istotą tej usługi jest współtworzenie z Klientem ksiąg rachunkowych w indywidualnie określonym zakresie, w zależności od potrzeb.

03

Monitoring Płatności

Zjawisko nieterminowego regulowana zobowiązań finansowych stało się jedną z charakterystycznych cech polskiej rzeczywistości w ostatnim okresie. Sytuacja ta powoduje, iż jedynym z ważniejszych elementów utrzymania płynności finansowej, bez konieczności szukania innych źródeł finansowania.