Nadzór Księgowy

Nadzór księgowy (typowa forma co-sourcingu) pozwala na pozostawienie realizacji funkcji księgowej wewnątrz firmy. Istotą tej usługi jest współtworzenie z Klientem ksiąg rachunkowych w indywidualnie określonym zakresie, w zależności od potrzeb.

Celem usługi nadzoru księgowego jest kontrola personelu w firmie oraz odpowiedzialność zgodna z zakresem funkcji Głównego Księgowego. Nadzór księgowy jako forma współpracy pozwala na skorzystanie z części usług outsourcingu księgowości przy jednoczesnym prowadzeniu księgowości w firmie. Główną zalety tego rozwiązania jest ochrona przed negatywnymi skutkami niezgodności z prawem ksiąg rachunkowych. Nadzór księgowy obejmuje swoim zakresem:

Nadzór księgowy obejmuje swoim zakresem przede wszystkim:

 • kontrolę formalno-rachunkową dowodów księgowych;
 • weryfikację poprawności ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych z punktu widzenia prawa bilansowego i podatkowego;
 • weryfikację lub sporządzanie bieżących deklaracji podatkowych oraz wymaganych sprawozdań (m.in. GUS, NBP);
 • konsultacje podczas kontroli skarbowych i podatkowych;
 • nadzór nad przygotowywaniem lub sporządzenie: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych;
 • weryfikację lub sporządzenie rocznego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8);
 • konsultacje w zakresie inwentaryzacji i sposobu ujęcia jej wyników w księgach rachunkowych;
 • udzielanie ustnych informacji dotyczących rachunkowości oraz przepisów podatkowych.o
 • pracowanie, modyfikacje i wdrożenie zakładowego planu kont,
 • opracowanie polityki rachunkowości w firmie,
 • konsultacje i doradztwo w zakresie księgowym i rachunkowym.

Nadzór księgowy może być złożony z wybranych elementów:

 • Weryfikacja ksiąg rachunkowych;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • Sporządzanie bądź weryfikacja sprawozdań (m. in. GUS, NBP);
 • Sporządzanie bądź weryfikacja sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych);
 • Konsultacje w ramach organizacji rachunkowości;
 • Opracowanie Polityki Rachunkowości;

01

Rachunkowość, Kadry, Płace

Proponujemy Państwu odciążenie kadry kierowniczej od zarządzania działem księgowości oraz kadr i płac poprzez przejęcie na siebie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości oraz innych ustaw związanych z wszystkimi podatkami zarówno dochodowymi jak i lokalnymi.

02

Nadzór Księgowy

Nadzór księgowy (typowa forma co-sourcingu) pozwala na pozostawienie realizacji funkcji księgowej wewnątrz firmy. Istotą tej usługi jest współtworzenie z Klientem ksiąg rachunkowych w indywidualnie określonym zakresie, w zależności od potrzeb.

03

Monitoring Płatności

Zjawisko nieterminowego regulowana zobowiązań finansowych stało się jedną z charakterystycznych cech polskiej rzeczywistości w ostatnim okresie. Sytuacja ta powoduje, iż jedynym z ważniejszych elementów utrzymania płynności finansowej, bez konieczności szukania innych źródeł finansowania.